In Kuulutamine

Lilianni töö ersa piiblitõlke kontrollijana

Ersamordvalastele ilmus Uus Testament 2006. aastal. Vana Testamendi tõlkimises ersa keelde osaleb praegu ka eestlanna Liliann Keskinen, kes milleeniumi vahetusel töötas misjonärina Mordva pealinnas Saranskis. Liliann, kuidas Sa sattusid nüüd ersa Vana Testamendi tõlketiimi liikmeks?

Paari aasta eest pöördus minu poole Anita Laakso Helsingi Piiblitõlkimise Instituudist ja küsis, kas võiksin lüüa kaasa ersakeelse Vana Testamendi tõlketöös. Talle oli minust kõnelnud Riitta Pyykkö, Soome Rahvamisjoni misjonär, kelle alustatud tööd ma 1999. aasta septembris Mordvasse mõneks aastaks jätkama läksin ja kes oli aastaid kaasatud ka tõlkeprojekti.

Ehkki olin vahepealsete aastatega unustanud oma väheseidki teadmisi ersa keelest ega oska heebrea keelt, sõlmiti 2018 kevadel Soome Rahvamisjoni ja Piiblitõlkimise Instituudi vahel ikkagi leping, mille kohaselt hõlmab osa minu tööajast misjonärina ersakeelne tõlkeprojekt. Mind ja mu oskusi tundvate inimeste usk minusse julgustab ka mind – küllap ma siis suudangi kaasa aidata selles, et ersalased saaksid kogu Piiblit oma emakeeles lugeda! Tähendusrikas on seegi, et kui kord sõitsin Riitta asemele Mordvasse, siis nüüd jätkan tõlkeprojektis samuti tema asemel.

Mida sa praegu teed ja kuidas sellega läheb?

Suhtun piiblitõlketöösse suure aukartusega. Mul on arvutis programm Paratext, mis pakub lisaks algkeelsele kommentaaridega tekstile erinevaid tõlkeid, mis on abiks ersakeelse tõlke kontrollimisel. Täiendasin oma ersa keelt 2020 mais-juunis veebi teel, õpetajaks ammune tuttav Olga Erina, kes on muuseas toimetanud eesti-ersa veebisõnastiku. Septembrist 2020 alustasin 1. Kuningate raamatu tõlke ülevaatamist. Toortõlge on tehtud vene keelest, mitte Piibli originaalkeelest, ja seetõttu on ülevaatamine vajalik.

Mis seisus ersa Vana Testamendi tõlkimine praeguseks on?  

Psalmid avaldati 2011. aastal. Õpetussõnad, Koguja, Ülemlaul, Ruth ja Joona ilmusid 2020 suvel. Moosese, Esra, 1. Ajaraamat, Jesaja, Joel, Obadja ja Nahum on ka avaldamise ootel. Ülejäänud raamatutest on valmis toortõlge, mõnede tõlkekontroll on pooleli ja mõned ootavad konsultandi läbivaatamist.

Kuidas tõlkimine käib?

Tõlkeprotsess on pikk ja sisaldab mitmeid etappe. Siin on olulisemad märksõnad:

Toortõlge – emakeelse tõlkija poolt (venekeelsete tekstide põhjal) tehtud esimene tõlkeversioon (draft translation)

Tõlkekontrollija (Exegetical advisor) – sihtkeelt, Piiblit ja selle algkeeli tundev isik, kes kontrollib toortõlget algteksti ja käsiraamatute abil ning teeb koos tõlkijaga teksti parandusi. See ongi minu töö!

Testimine – tõlgitud teksti lugemine koos sihtkeelt emakeelena kõnelejatega ning nendelt tagasiside kogumine (Field testing)

Redigeerija (Stylist/ Stylistic editor) – sihtkeele kirjakeele hea tundja ja tõlke stiili redigeerija

Tagasitõlge (Back translation – interlinear) – konsultandi tarvis tehtav reaalune (interlineaarne) tõlge vene ja inglise keelde

Tõlkekonsultant (Translation consultant) – algtekste ja kommentaare tundev ning tõlketöös kogenud spetsialist, kes on abiks tõlke keerukamates kohtades ning annab loa tõlge avaldada

Millist eestpalvet ersadele piiblitõlkimine vajab?

Kuna tegemist on põhiliselt kaugtööga, kus igaüks “pusib” omaette ja suhtelmine toimub peamiselt Skype kaudu, siis on vahel raske leida ühist aega tekstide läbivaatamiseks. Töö edeneb aeglaselt ning nõuab keskendumist ja pühendumist. Seega oleks kõigile ersa keele tõlkeprojektis osalejatele vaja tarkust ja pikka meelt oma töö tegemiseks, jõudu ja üksteisemõistmist ning töö sujumist.

Küsis Piret Riim

Liliann Keskinen