In Kuulutamine

Missio sõnumi jagaja uueneb ka ise

EELK Lääne praostkonna kutsel ja misjonikeskuse ettepanekul on alanud ettevalmistus missio „Rõõm vabadusest” nädalaks Lääne praostkonnas 15.‒22. augustil 2021. See on märk uuenevast kogudusest ja heast koostööst kogukonnaga, väidab EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Miks alustati ettevalmistusi juba nii aegsasti?

Ettevalmistus algas juba tänavu juunis, sest suurem osa tööst tehakse enne ja pärast missio nädalat. Missio ei ole projekt, mis algab ja lõpeb, see on protsess, mis jätkub uutes vormides. Iga missio on toonud koguduste juurde uusi kristlasi, kes on valmis head sõnumit viima eemalolijaile, uusi teadmisi Jeesusest Kristusest. Missio nädala nähtav osa mitmesuguste avalike ürituste näol moodustab vaid 15 protsenti kogu sellest tööst.

Mida missio teema tähendab?

Missio nädala teema on „Rõõm vabadusest”. Rõõm on usus kandev jõud. Vabadus tähendab seesmist vabadust, mille aluseks on Kristuse eeskuju ja ohver.

Eesti rahvana ei tohi me kaotada rõõmu iseseisvast Eestist. Vabadust aitab säilitada rahva ühtehoidmine, nagu oli öölaulupidude ajal. Missioga tähistame 30 aasta möödumist esimesest missiost ja Eesti iseseisvuse taastamisest. Need tähtpäevad on omavahel seotud, sest esimese missio nädalasse jäi 20. august, mil tollane ENSV Ülemnõukogu hääletas Eesti iseseisvuse taastamise poolt. Meie koostööpartnerid koos peakõneleja Kalevi Lehtineniga saabusid Nõukogude Eestisse ja lahkusid Eesti Vabariigist. Nii on põhjust neid kaht pöördelist sündmust meenutada.

Mis tollal, 30 aastat tagasi õieti teoksil oli?

Esimese missio tegevus käis Pärnus ja Haapsalus korraga. Ettevalmistavail koolitustel osales rohkesti koguduste esindajaid, paljud neist on tänini koguduste juures tööl ja abiks. Missio andis kogemusi, kuidas teha kirikutööd vabaduse ajal. Olime ju üle 50 aasta elanud märterkirikuna ateistliku režiimi tingimusis. Kõik oli kogudustelt ära võetud: maad, ruumid, kirikuriistad, õigus teha tööd laste-noorte-eakatega, rääkimata kristlaste osalemisest ühiskondlikus ja kultuurielus. Paljudele kirikuga seotud inimestele tehti takistusi kõrghariduse omandamisel ja ametis edutamisel.

Kirikutöö vabas Eestis vajas uusi töömeetodeid ja kogemusi. Missio pakkus selleks häid võimalusi. Koostöös evangelist Kalevi Lehtineni ja Soome Rahva Piibliseltsiga (Kansan Raamattuseura) saime ette valmistada ühe avaliku kirikliku ettevõtmise. Tegime koostööd kohalike omavalitsustega, Haapsalus isegi nõukogude sõjaväega, mitmesuguste asutustega; korraldasime reklaamikampaaniaid ja vabaõhujumalateenistusi. Kõik oli uus ja eriline ning õnnestus igati.

Eriliseks mälestuseks oli kontsertpalvus Haapsalus nõukogude sõjaväelennuvälja territooriumil. Kristlik rokkansambel EXIT esines sõjaväeosa kultuurimaja saalis sõduritele. Kullamaa õpetaja Ants Leedjärv pidas kõne ja missio meeskond jagas sõdureile venekeelseid piibleid. Soome külalistele tutvustati angaaris sõjaväelennukit, ansamblijuhile Pekka Simojoele kinkis sõjaväeosa ülemus valge lendurikiivri.

Miks on missio aktuaalne täna?

Missiot korraldatakse selleks, et teavitada kogukonda, mis toimub kohalikus kirikus ja mida on Jumala Sõnal öelda igale inimesele. Meie praegust kirikuelu ja ühiskonda kujundavad materialism, ilmalikustumine, enesekesksus, väärtushinnangute muutumine ja teadmiste puudumine. Kõik see avaldab mõju ühiskonnale ja ka kogudustele. Rõõmusõnum Jeesusest Kristusest aga ei ole mitte isiklik asi, vaid kuulub kõigile inimestele: rikastele ja vaestele, tõrjututele ja edukatele, väikestele ja suurtele. Head sõnumit jagades uueneb ka jagaja ise. Seega on missio vajalik kogudustele oma elu ja tegevuse uuendamiseks.

Üks eesmärke on seotud koguduste uute liikmetega, kes missio mõjul on kogudusega liitunud. See paneb koguduse igale liikmele vastutuse hoolt kanda nende inimeste hinge eest ja aidata koguduseellu sisse elada.

Missio sünnib koostöös kogudustega ja on avatud oikumeeniliseks koostööks. See tugevdab kristlaskonna ühtekuuluvustunnet. Koostööd tehakse ka kogukonnaga, luues oma kodukohas sõbralikku üheperetunnet.

Kes ja kuidas saab missiol osaleda?

Iga koguduseliige saab teha midagi selle heaks, et muuta kiriku liikmeskonna kahanemine kasvuks. Tasub hoida meeles: „Mis inimese käes on võimatu, on Jumala käes võimalik!” Lk 18: 27

Ettevalmistuse käigus oleme juba kogenud, et Läänemaal on tegutsemisvalmis koguduseinimesed, kes tahavad panustada kiriku arengusse, tegutseda koos laiema kogukonnaga. Kutsun igat huvilist koostööle missio kordaminekuks Läänemaal, moodustama palverühmi ja võtma ühendust oma koguduse õpetajaga, küsides, kuidas saab kasulik olla. 15.-20.08 plaanivad kogudused oma piirkondades näiteks kontserte, külalistega loenguid, palverännakuid, naaberkoguduste külastusi, lastele ja eakatele suunatud kohtumisi, Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamist koos kohalike omavalitsustega ja palju muud huvitavat. Laupäeval, 21.08 kutsume kõiki Haapsallu ühisele jumalateenistusele, et jagada rõõmu vabadusest.

Allikad:

EELK Lääne praostkonna aastakiri Scripta Annalia 2020

Nikolause sõnumid. EELK Lääne-Nigula koguduse ajaleht nr 10

Missio kohta vaata veel juurde siit