Tag Archives: misjonipüha

EELK misjonipüha

Misjonipüha peame EELK kogudustes oktoobri neljandal pühapäeval, mil võtame jumalateenistustel eestpalvesse misjonitöö EELKs ning toetame seda aineliselt.

Kutsume kogudusse külla mõne misjonäri, korraldame temaatilise sündmuse vms – võimalusi on palju!

 

Õnnistatud misjonipüha 27.10!

EELK misjonipüha läkitus

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Oktoobrikuu viimane pühapäev (27.10.19) on meie kirikus misjonipüha. See paneb küsima, mis on meie ülesandeks ja missiooniks. Vaevalt saab inimelu olla mõttekas ja viljakas ilma sellise orientiirita? Ka ühiskonnas otsitakse aina suurt sihti, rahvast ühendavat eesmärki – olgu selleks majandusedu, tugev kaitsevõime või oma keele ja rahvuse säilimine. Mis on selliseks sihiks aga kirikus? Mis on Jumala missioon?

Misjonipüha eelse nädala teemaks kirikukalendris on „suurim käsk”: „Kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.” (1Jh 4:21). Mida muud see tähendab kui väljapoole, kaasinimestele suunatud eluhoiakut? Jeesuse üleskutse armastada ligimest nagu iseennast sunnib meid seda, mida ise peame oluliseks ja heaks, jagama teistega. Kuidas on aga lugu meie usuga? Kas suudame ja oskame seda kaasinimestele edasi anda?

Tänavuse misjonipühapäeva teemaks kirikukalendris ongi just „usk ja uskmatus”. Päästva ja ühendava eluorientiirina on usk iga tõelise armastuse sügavaimaks sisuks. Kristuse antud armastuskäsul on seetõttu otsene side tema misjonikäsuga: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!”(Mt 28:19) Evangeelium Jumala armastusest kuulub kõigile. Seetõttu on kirik olemuselt misjoneeriv ning ristiusust on saanud maailma suurim usuühendus.   

Ka meid on kutsutud hoidma evangeeliumi atra nii kodus, koguduses, oma rahva keskel ning kuni maailma äärteni. Ristirahvana oleme seda alati ka teinud. Meenutagem kasvõi Eestimaalt võrsunud misjonäre Evald Julius Oviri ja Karl Segebrocki, kes pälvisid märtrikrooni Ida-Aafrikas nimelt oktoobris 1896. Tõeline armastus tähendab ka riski- ja ohvrivalmidust. Kui vahel tundub, et Jumal on kusagil sulgenud ukse, on ta ometi teisal avanud akna.

Selline aken tulevikku on avatud ka meie kiriku jaoks! Esimese advendini kestev teema-aasta „Eesti usk”, mille Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga, on üleskutseks ja innustuseks, et püüaksime paremini näha kiriku võimalusi ja ülesannet kaasaja maailmas ning hoiaksime elavana ja sütitavana  usku, mis „võidab maailma ära”(1Jh 5:4). Suuremat missiooni vaevalt olla saab. Aidaku sellele kaasa ka misjonipüha!

Tänan kõiki, kes toetavad EELK Misjonikeskust ja meie kiriku misjonitööd lähedal ja kaugel, kes selle pärast palvetavad, selle heaks annetavad ja sellele sõna ning teoga kaasa aitavad.  Õnnistagu Jumal misjonivaimu ja missioonitunde kasvamist meie kogudustes ning rahva seas! Siis suudame ületada kõik raskused ning kanda head ja igavest vilja, nagu on tõotanud Jeesus: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!” (Mt 25:34).

+Andres Põder

Eesti Kirikute Nõukogu president

EELK Misjonikeskuse auesimees

EELK misjonipüha

EELK Kirikukalendri järgi tähistame 28. oktoobril EELK misjonipüha. Oktoobri lõpuga seostub oluline sündmus Eesti misjoni ajaloos: misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock surid usumärtritena Ida Aafrikas 1896 aastal.

Tänavu, kui Ingeri kiriku Joškar-Ola kogudus sai 25. aastaseks, oleks soovitav misjonipühal annetada terve Ingeri kiriku Uurali praostkonna toetuseks, sest selle rajamise ja kasvu juures olid ligi 20 aastat  meie misjonärid Anu ja Juha Väliaho.

Nende töö on jäänud Jumala abiga kestma ja meie saame sellele oma annetustega veelgi kaasa aidata!

Misjonipüha läkitus kogudustele

EELK kirikukalendri järgi tähistame 28. oktoobril EELK misjonipüha. Oktoobrikuu lõpuga seostub oluline sündmus Eesti misjoni ajaloos. Misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock surid usumärtritena Ida- Aafrikas 1896. aastal.

Pühapäeva teema annab misjonimõteteks väga kindla aluse: “Andke üksteisele andeks!”  Andeksandmisel on suur mõju inimestevahelistes, rahvaste ja riikide suhetes. Olin käesoleva aasta kevadel Evald Oviiri ja Karl Segebrocki haual Aruchas, Akeri külas. Seal on misjonäride hauad ja nende lähedal üks suur ja kõrge lepitusrist. 1993. aastal paigutati see lepitusrist sinna selleks, et tähistada leppimist kahe osapoole vahel. Misjonärid said surma kohaliku hõimu kuninga otsusel. Saksa sõjavägi, kes tol ajal selles piirkonnas koloniaalvaldusi valvas, karistas kohalikku hõimu karmilt: umbes kolmsada kohalikku tapeti. See on Aafrika ajaloos verine jälg, ja täna seisab seal kohal lepitusrist. Aega kulus selleks aastkümneid, aga tänu Jumalale selleni jõuti.

Meiegi misjonisõnum lähtub Jeesuse lepitusristist. Kirjas filiplastele ütleb apostel Paulus, et kogudus kasvaks usutunnetuses ja tajumises ning teeks kindlaks peaasja. Fl.1,9-10.

Mõeldes koguduse ja kiriku misjonivastutusele, siis on väga oluline lähtuda peaasjast ehk tähtsuse järjekorrast. Me ei peaks olema kirikutöös orienteeritud ehitustele, vaid inimestele. Liiga sageli näeme oma perspektiivi negatiivselt ja unustame, et negatiivsus kasvatab negatiivsust.

Liiga palju räägime sellest, kui vähe meid on, ega märka seda, kus on meie kasvu võimalused. Paljud tõsiasjad meie ühiskonnas annavad tunnistust hoopis meie rahva avatusest usule evangeeliumisse. Igahommikused raadiopalvused, riiklike pühade TV-ülekanded, Rooma paavsti Eesti-visiidi ülekanne täies mahus jm tõsiasjad peaksid meid panema tänama Jumalat, et meie töö kannab tõhusat vilja täna ja ka pärast meid.

Misjonikeskuse poolt soovin õnnistust EELK misjonipühaks, tänan teid koostöö ja toetuse eest. Käesoleval aastal on meie märtermisjonäride  surmapäeval, 20.oktoobril, ka hõimupäev, mil meenutatakse sugulasrahvaste olukorda ja palvetatakse nende eest. Seetõttu soovin, et annaksime oma korjanduse hõimurahvaste töö toetuseks Ingeri kiriku Uurali praostkonnas tehtavale kogudusetööle. Need on piirkonnad, kus meie misjonärid Anu ja Juha Väliaho on ära teinud suure töö ja meie saame olla õnnistuseks selle hea töö jätkumisele.

Õnnistussooviga

Leevi Reinaru

EELK Misjonikeskuse juhataja

Lisaks:

Raadiosaade “Meie Misjon” Pereraadios 3.10.2018 – Leevi Reinaru ja Anu Väliaho muljed Ingeri kiriku Joškar-Ola koguduse 25. sünnipäevalt Marimaal.

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütles: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.“
Jh 9:37
Armsad õed ja vennad Kristuses!

Kristuse poolt antud misjoniülesanne on kristlasi ühendav vastutus. Maailmamisjonis räägitakse üha enam globaalsest kirikust ja koostööst, otsides ühiselt selgust kiriku identiteedile. Meie oleme üks osa Kristuse ülemaailmsest kirikust.
„Suured muudatused kirikute olukorras, murranguline periood misjonitöös ja ebakindel maailma olukord on sundinud kirikuid maailma erinevates piirkondades selgusele jõudma, mis on kiriku identiteet meie ajas, miks kirik on olemas ja mille või kelle jaoks… Kiriku muutumatu alus saab avalikuks tema apostellikus olemuses, mis toetub isiklikule tunnistusele: „… mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud – seda me kuulutame Elu Sõnast.“ 1Jh 1:1“ (Risto Ahonen )

Nagu nägemise tagasi saanud inimesele ütles Jeesus: „Sa näed ju teda…“ nii on ka misjonitöö eesmärk tuua kogemuslik jumalatunnetus inimeste argipäeva ja kinnitada, et Jeesus on meile ligemal kui arvame.

Käesoleval aastal tähistab EELK Misjonikeskus 20. tegevusaastat. Tehtud tööle mõeldes saab olla väga tänulik Jumalale ja pühendunud töötegijatele. Tunnetame oma vastutust Jumala ja koguduste ees, kui pakume erinevaid koolitusi või programme, et usus kasvada ja evangeeliumit kuulutada.
Oleme andnud endast parima nende ressurssidega, mis meie kätte on antud.Tulevikku vaadates tahame misjonitööd pühendumusega edasi arendada. Suurim rõõm on see, kui oleme olnud kogudustele abiks ja oma kogemuste ning vahenditega tugevdanud koguduseliikmete usuidentiteeti.
Oleme väga tänulikud iga palvetaja ja annetaja eest, kes on aega ja majanduslikku abi andnud misjonitöö toetuseks!

Misjonipüha korjandusega soovime sellel aastal toetada Keila koguduse kirikupäevi „Kindel linn“, mis toimuvad 20-22.10.17.
Kutsume teid pidama kogudustes 22. oktoobril kiriku misjonipüha!

Palvetame maailmamisjoni töö ja misjonäride eest ning kirikute eest, kus kristlased kannatavad, et Jumal nende usku kinnitaks ja neid hoiaks!

Assessor Tauno Toompuu

Juhataja Leevi Reinaru

Peasekretäri kt Kadre Arikainen